Přeskočit na obsah

Modlitby matek

Milé maminky a babičky,

pojďte spolu s námi udělat pro vaše děti a vnoučata to nejlepší, co můžete: pojďte se za ně pravidelně spolu modlit. Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti.

Scházíme se ve středy v liché týdny v 17:30 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni, v zimě pak v Komunitním centru 4ka v Orlové – Lutyni, Masarykova tř. 1000 – v budově bývalého finančního úřadu vedle plaveckého bazénu.

Setkání po prázdninách začínáme 31. srpna 2022. Těšíme se na vás!

Nebojte se přidat. Snažíme se rozumět, co nám Pán chce říct. Neradíme si vzájemně, vše, co nás trápí, vkládáme do modlitby. Budujeme důvěru, o řečeném na setkání nikdy nemluvíme nikde mimo skupinku. Učíme se milosrdenství k bližnímu, nekritizujeme a nehodnotíme. Když jedna z nás předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a protože cítí podporu ostatních matek. Modlíme se modlitby z modlitební brožurky – jsou to prostá slova, kterými mateřské srdce mluví k Otci. Naše setkání trvají přibližně hodinu. Pokud vás zajímají další podrobnosti, neváhejte se zeptat.

Kontaktní osobou je Renáta Olšarová, mob. 732 868 499.

Pokračujeme

Na sklonku roku 2021 jsme znovu pocítily touhu a potřebu modlit se za naše děti ve farnosti. Sešly jsme se proto na začátku adventu, ve středu 1. prosince 2021 v 17:00 hodin na faře v Orlové – Městě a dohodly se, že pravidelná setkání budou vždy jednou za 14 dní ve středy, v liché týdny. Nebylo nás mnoho, ale už zkraje jsme zakusily, že Pán naše prosby slyší…

Maminky se u nás ve farnosti setkávaly už dávno, ale jak šel čas a lidé ve farnosti se měnili, byla i tato setkání přerušena. Nový popud přišel od Marušky Jasiokové, která maminky svolala k setkání 19. března 2018 a znovu jsme se tak oficiálně přihlásily k celosvětovému hnutí Modlitby matek. Od té chvíle jsme se scházely jednou týdně, více méně až do odchodu Marušky Jasiokové, která nás vedla.

Proč se scházet?

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Ve více než 122 zemích světa působí hnutí, které v roce 1995 v Anglii založily dvě babičky – Veronika a její švagrová Sandra. Pocítily tehdy touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti.

Modlitby matek (MM) jsou jednoduché. Mohou se k nim připojit všechny ženy, které mají v srdci místo pro děti své skutečné i duchovní. Jediné, co je třeba, je držet se jednoduchých rad sepsaných v brožurce a používat modlitby tam napsané. To nás spojuje po celém světě a připravuje naše srdce na chvíli, kdy nabízíme svoje děti Ježíši Kristu.

Zakladatelka Veronika říká, že když se na začátku modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě, otevřela Bibli náhodně na verši z Jeremiáše 31, 16:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území.“

Jaké nádherné potvrzení – i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš.…Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky
Bůh Vám žehnej.
S láskou k Ježíši
Veronica Williams

Koordinátorky Ostravsko-opavské diecéze:

Maminky Katka a Maruška – ostravsko-opavska@modlitbymatek.cz

Více informací

k hnutí Modlitby matek najdete na jejich stránkách www.modlitbymatek.cz.