Po dobu trvání nouzového stavu se podle rozhodnutí biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. Věřícím je biskupem až do odvolání udělen dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté.

Všichni věřící jsou pozváni k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista:

Jestliže se shodnou na zemi dva z vás v jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)

Věřící jsou zvláště pozváni ke společné modlitbě každý večer ve 20:00 hodin.

Kněží budou slavit mše svaté v obvyklých časech bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

V době velikonočních svátků se bez účasti lidu konají bohoslužby v těchto časech:

  • Květná neděle 5. 4. v 10:00 hodin
  • Zelený čtvrtek 9. 4. v 18:00 hodin, následuje možnost modliteb doma, viz. rozpis níže
  • Velký pátek 10. 4. v 15:00 hodin, následuje možnost modliteb doma, viz. rozpis níže
  • Bílá sobota 11. 4. v 18:00 hodin; adorace u Božího hrobu od 8:00 do 17:00 hodin – na tuto adoraci i na modlitby během čtvrtku a pátku je možno se zapsat do tohoto rozpisu
  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční v neděli 12. 4. v 10.00 hodin
  • Pondělí velikonoční 13. 4. v 10:00 hodin

Přehled aktuálně vysílaných bohoslužeb najdete na stránkách https://www.mseonline.cz/.

V případě dotazů a jakýchkoliv pochybností je možno se obrátit na faráře farnosti P. Mgr. Rafala Walu na tel. číslo 731 953 230.