První neděli po Velikonocích, letos 11. dubna, slavíme Svátek Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež Jan Pavel II. 30. dubna 2000, během Jubilea 2000, v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské (1905 – 1938), která byla šiřitelkou poselství i Božím milosrdenství celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti, ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699). 

Přípravou na svátek byla novéna, kterou jsme se modlili od Velkého pátku, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš, že „udělí duším veškeré milosti“ (Deníček, 796).

Neděli Božího milosrdenství oslavíme mší svatou v 9.00 hodin (polsky) a 10:00 hodin (česky). Odpoledne v 15:00 hodin se v kostele koná pobožnost k Božímu milosrdenství.

Papež Jan Pavel II. ve slovu „milosrdenství“ viděl celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím. Zakusil ale také přítomnost Boha, který proti těmto silám staví naprosto odlišnou a božskou moc – moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá přirozenost Boha. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha.

Milosrdenství je jádrem evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, jeho tvář, kterou zjevil ve Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vykupitele. Tato milosrdná láska se zjevuje prostřednictvím svátostí, především svátosti Smíření, a jednak prostřednictvím skutků milosrdné lásky. Z Božského milosrdenství, které smiřuje srdce, prýští opravdový mír ve světě, mír mezi národy, kulturami a různými náboženstvími. Jan Pavel II. řekl v roce 2002, při slavnostním otevření svatyně Božího milosrdenství: „Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti.“