Hned z kraje nového roku přichází výzva nám, křesťanům: jsme vyzýváni k modlitbě za naši jednotu. Máme-li totiž být solí tohoto světa, nemůžeme žít v rozdělení. Takové svědectví je světu jen pohoršením.

Prosme proto společně v týdnu od 18. do 25. ledna o smíření, které přesahuje naše lidské síly, prosme o smíření, které je Božím darem. Čím více se přimkneme k Ježíši, tím více si budeme blízko navzájem. On položil život za to, aby bylo „jediné stádo a jediný pastýř“ (Jan 10,16), před svým umučením se modlil, aby „všichni byli jedno“ (Jan 17,21). 

Přidejme se doma nebo v kostele k modlitbě podle textů, které jsou nám pro letošní rok předkládány:

Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17)

Sestry a bratři,

dovolujeme si vám předložit texty, které byly vytvořeny ve Spojených státech amerických Minnesotskou radou církví a jejichž hlavním tématem je bolest rozdělení mezi lidmi různých ras. Právě rasové otázky považují americké církve za jednu z hlavních příčin vzájemných napětí.

Ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů se proto nese v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli především syny a dcerami Božími. Právě tato identita má být natolik hluboká a vnitřně prožívaná, aby byla schopna překonat a přebít všechny rozdíly, které nevedou k jednotě a společenství, ale spíše nás předurčují k osudovému rozdělení.

Z tohoto důvodu autoři textu vybrali jako téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů verš z knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17). Ve své prorocké řeči prorok Izaiáš zdůrazňuje, že před Boha se není možné postavit bez ochoty prosazovat spravedlnost, zakročit proti násilníkům a snahy pomoci každému, kdo je marginalizován, kdo je na okraji společnosti nebo kdo je společností opovrhován.

Přestože žijeme v jiném sociálním prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní ekumenické texty, prožíváme úplně stejnou bolest vnitřního rozdělení. To se netýká pouze příslušnosti k jednotlivým církvím či náboženským skupinám, ale také rozdělení, ve kterém se identifikujeme s různými politickými a ideologickými názory, a které nám neumožňuje stát před Boží tváří jako sestry a bratři.

A tak jsme v tomto Týdnu s velkou naléhavostí pozváni volat k Bohu, aby identita Božích dcer a synů byla natolik hluboká a určující naše bytí, aby nám umožnila stát před Boží tváří a společně se přimlouvat za trpící svět, i když jsme lidé, kteří možná mají jiné pohledy v politických otázkách, různé preference v sociální oblasti či důrazy v oblasti morální.

Přejeme vám požehnaný Týden modliteb za jednotu mezi námi všemi v České republice, mezi bratřími a sestrami různých církví, ale především různých proudů v naší křesťanské společnosti.

Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR  

Mons. Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus

Týden modliteb za jednotu křesťanů navazuje na „Alianční týden modliteb“, který pořádají nekatolické církve od 8. do 15. ledna – letos na téma Dobrý pastýř. I zde se můžeme přidat.