Drazí bratři a sestry, milí farníci,

všechny vás zdravím v nelehké a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich farností a rodin. Jsem přesvědčen, že křesťan, spoléhající se na Ježíše Krista, může i v této těžké době vypozorovat příležitost k zocelení své víry v Boha. A proto bude velmi dobré, když si jako křesťané postavíme před oči několik předsevzetí:

  • Dodržíme doporučené hygienické zásady, a i když je to nepohodlné, podřídíme se karanténě, i když se nám třeba nelíbí.
  • Vyhneme se všem podivným „zaručeným“ radám, nejasného původu o tom, jak se chránit před nákazou.
  • Budeme se dívat kolem sebe, kdo od nás potřebuje pomoc.
  • Vyhneme se marným úvahám o tom, „kdo za to může“.
  • Pochopíme, že neúčast na bohoslužbě, pokud jsme nakaženi, když jsme v karanténě, nebo když je nás víc než povolený počet osob, je nepříjemnost, ale není to v žádném případě hřích. Naopak hříchem proti pátému přikázání a hlavně proti přikázání lásky k bližnímu by bylo nevzdat se mše nebo jiné větší společné zbožné nebo světské akce.
  • Uvědomíme si plněji křehkost a zranitelnost naší civilizace i naší osoby – „jsme jenom prach“.
  • Omezíme bezbřehé, fascinované sledování zpravodajství a vyhradíme si více času na čtení Bible, modlitbu a přebývání s Bohem i s našimi blízkými.
  • Celou záležitost epidemie i s jejími důsledky se budeme snažit využít k prohloubení naší důvěry, abychom se opět přiblížili k jistotě víry, kterou tak povzbudivě předkládá apoštol Pavel v Listu Římanům:

Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás všechny, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! (Řím 8,31-34)

Všechny vás ujišťuji, že v této náročné době jsem s Vámi a modlím se za vás. Ale také vás prosím: Modlete se za mě a za naši farnost.

Svěřuji vás všechny Ježíši Kristu a obracím se na Pannu Marii a prosím, aby ubránila každého z nás od nebezpečného koronaviru.

Pokud máte nějaké otázky, volejte na mé číslo 732 668 706.

Ze srdce vám všem žehná

P. Rafal Wala, farář