V pátek 7. února oslavujeme první pátek v měsíci. Jako obvykle v 16 hodin začneme adorací ve farním kostele, během které bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin bude mše svatá.

Jaký význam má první pátek?

V 17. století se ve Francii prosadil směr jansenismus, který požadoval přísnost ve víře a mravech. Vedl však bohužel až ke strachu z Boha, odcizení a odmítání svátostí, zvláště eucharistie. A právě v této době přichází zjevení – zjevení o milujícím Nejsvětějším Srdci Ježíše. Sestra z kongregace sester Navštívení Panny Marie v klášteře Paray-le-Monial, Marie Markéta Alacoque, měla v letech 1673 – 1675 zjevení, ve kterých ji Ježíš vyzýval k šíření úcty k jeho srdci. Povzbuzoval ji, aby co nejčastěji přistupovala k přijímání, zvláště o prvních pátcích.

I pro nás v dnešní době může být toto zjevení přínosem – může nám pomoci osvobodit se od strachu z Boha a posílit víru v Ježíše, zachránce, který se stal obyčejným, zranitelným člověkem a dal svůj život za nás, hříšníky. Přísliby o povinné zpovědi a přijímání před prvním pátkem mohou být šancí k prohloubení spojení s Bohem, který má pro člověka srdce otevřené.

Poselství o dvanácti zaslíbeních spojených s prvním pátkem, které Ježíš odevzdal sv. Markétě:

1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.

2. Vnesu pokoj do jejich rodin.

3. Potěším je v jejich trápeních.

4. Budu jim v životě bezpečným útočištěm, zvláště v hodině smrti.

5. Vyleji hojnost požehnání na všechno jejich konání.

6. Hříšnici najdou v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství.

7. Lhostejné duše se stanou horlivými.

8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.

9. Požehnám také domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka.

11. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou vymazána.

12. Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost pokání při umírání: nezemřou v nemilosti ani bez svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života.

Nejde o pověru nebo laciný recept na šťastný život. To, co Pán žádá, je naše láska a náš život.